Ngoc Anh Life Time Wish List


Danh sách wish list này sẽ được Ngọc Anh cập nhật liên tục cho đến khi nào không thể cập nhật được nữa.

Thời gian rồi sẽ qua đi, và trải nghiệm thì còn mãi đó... ở trong lòng ta


​Có được quyển sách "Doanh Nghiệp Của Thế Kỷ 21" của tác giả  Robert T Kiyosaki

Bản quyền © ​2019 thuộc về Đỗ Ngọc Anh​

>